Renässansen - mellan medeltid och modernitetRenässansen: Startsida
Mikael Hörnqvist: Den florentinska renässansen

3. Den florentinska renässansen: Innehåll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Giovanni Villanis Cronica från 1300-talet

 

David Friedman Works (MIT - Department of Architecture)Giovanni Villani:
Giovanni Villani: NUOVA CRONICA på italienska

Giovanni Villani: FLORENTINE CHRONICLE

på engelska
- Cronica

 

Giovanni Villani om införandet av Ordinanza di Justitia Giovanni Villani on the introduction of the Ordinances of Justice

 

 

Giovanni Villani och historieskrivningen 4 3.5. Staden tar form

Ett viktigt kapitel i den moderna historiografins historia inleds i Florens under 1300-talet. Vid denna tid börjar en florentinsk historietradition framträda, som inledningsvis uppträder i den medeltida krönikans form, men som redan från 1400-talets början kommer att

En ovärderlig källa när det gäller förståelsen av hur 1300-talets florentinare uppfattade sig själva och sin omvärld, är den florentinska krönika, Cronica, som köpmannen Giovanni Villani (ca 1275-1348) inledde omkring 1308. Idén till verket, berättar författaren, fick han då han jubelåret 1300 besökte Rom, och där strövade omkring bland den forna imperiehuvudstadens ruiner. Omgiven av denna förödelse, slog det honom att det huvudsakligen var de romerska historieskrivarnas förtjänst att minnet av Roms ärofulla förflutna hållits levande och bevarats för eftervärlden. Villani vände därefter tankarna till hemstaden och beslutade sig för att nedteckna dess historia. Enligt honom var Florens, till skillnad från Rom, visserligen en stad på uppgång, men också den skulle en dag komma att slås i spillror och hotas av glömska.

Giovanni Villanis tolv böcker långa krönika markerar en avgörande utveckling i förhållande till medeltidens traditionella historieskrivning. Även om Villani, i likhet med föregångarna, tar utgångspunkten i den bibliska historien och Babels fall, avviker han från de medeltida konventionerna i skildringen av det moderna Florens framväxt, genom att där framhålla mänskliga motiv och rationella förklaringsgrunder. Avsaknaden av hänvisningar till gudomliga intentioner eller ingrepp i det historiska förloppet ger verket ett påfallande modernt intryck. Också i sin uttalat patriotiska tendens utgör Villanis Cronica en viktig föregångare till 1400-talets humanistiska historieskrivning.

Sedan Giovanni avlidit i pesten år 1348 tog brodern Matteo (c 1285-1363) vid där han slutat. Verket fortsatte att gå i arv inom familjen Villani och det fullbordades efter Matteos död av dennes son Filippo år 1410.

Staden tar form

© 2002 Mikael Hörnqvist
Sidan 4 av 29