Renässansen - mellan medeltid och modernitetRenässansen: Startsida
Mikael Hörnqvist: Den florentinska renässansen

3. Den florentinska renässansen: Innehåll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Civic humanismWhat is civic humanism?

 

Athanasios Moulakis om medborgar-humanismen Civic Humanism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

 

 

Medborgarhumanismens nyckelbegrepp 123.13. Medicéerna - furstar bakom republikansk fasad

Medborgarhumanismen kan betraktas som det abstrakta eller begreppsmässiga språk som renässansens florentinare använde sig av för att artikulera och begripliggöra sitt republikanska styrelseskick och sin politiska kultur i stort. Uppfattad på detta sätt låter den sig definieras som en ideologisk vokabulär, grundad på ett antal nyckelbgrepp, teman och värden. Några av de mest framträdande av dessa termer återfinns i nedanstående tabell.

Instruktioner: Du som läser Renässansen A på Högskolan på Gotland förväntas inte läsa om alla dessa teman och begrepp. Välj istället 3-4 stycken som du tycker verkar särskilt intressanta. Det viktiga är att förstå ideologins grundprinciper, begreppens antika ursprung och förhållandet mellan dem och de politiska realiteterna i renässansens Florens.

Nyckel: Röda pilar går till nyare dokument skrivna på engelska. Blå pilar går till äldre dokument på svenska vars länkar kan tänkas ligga nere.

Civic humanism: Empiremotståndet mot tyranni och envälde An anti-tyrannical ideologi: The citizens of the Italian city-republics were taught to love justice and liberty, and to hate injustice and tyranny. From early on the Florentine republic was define in contrast to despotism and its arbitrary use of power.
Civic humanism: Empiremedborgaren The citizen (cives; cittadino): The human ideal associated with the republic was the citizen (cives; cittadino). Citizenship established a bond between the respublica and its members and conferred rights and duties upon the latter. Entrusted with the rule of the republic, the citizen was expected to set aside his private interests and to devote himself to the common good and to work for the peace and the prosperity of his city.
Civic humanism: Empiredet allmänna bästa Eftersom republiken - åtminstone teoretiskt sett - stod över alla politiska och ekonomiska särintressen, antogs den representera ett större och mer universellt intresse, det allmänna bästa (bonum commune; bene comune; the common good).
Civic humanism: Empireimperium Empire (imperium, imperio): Most Florentine humanists of the early quattrocento were republican imperialists (or imperial republicans) who subscribed to the idea of liberty at home and empire abroad. At times, they conceived of Florence as a new Athens, a small self-sufficient and culturally advanced city-state, but more often they portrayed their city as a new Rome, an expansive empire aspiring to become world ruler.
Civic humanism: Empirejämlikhet inför lagen Trots att förhållandet människorna emellan i antikens och renässansens republiker var allt annat än jämlikt (för att inte tala om jämställt), antogs alla medborgare vara jämlika inför lagen.
Civic humanism: Empirestorhet Greatness (grandezza, magnitudo) was in the classical tradition and Renaissance humanism a concept rich in connotations. Within the civic humanist ideology, it occupies a complex position, appearing both in connection to internal and liberty-oriented values and in external, imperialist and acquisitive contexts.
Civic humanism: Empirerättvisa Ett av de viktigaste nyckelbegrepp i den republikanska ideologin var rättvisan (justitia; justice). Rättvisan var ingen utpräglad republikans princip, eftersom den även omfattades av senmedeltidens monarkiska ideologier, men den betraktades likafullt som den kardinaldygd som knöt samman de övriga republikanska värdena (friheten, storheten, det allmänna bästa etc).
Civic humanism: Empirefrihet Liberty (libertas; libertà) was the most value-laden and emotionally charged concept in classical republicanism and civic humanism. Cherished as the heart and nerve of the public ethos animating the political life of the Italian city-states of the fourteenth and fifteenth centuries, liberty has during the last thirty years also been one of the most discussed and analysed concepts in Italian Renaissance studies.
Civic humanism: Empiremedborgararmén The militia: The ideals of the citizen militia and the armed republic were at the heart of the civic humanist ideology. The Florentine Quattrocento humanists admired the ancient Roman republic, its military system, and its citizen-soldier army, based on the male citizen's obligation to render military service and his right to keep and bear arms.
Civic humanism: Empiremyten om Venedig En mycket spridd och samtidigt starkt idealiserad föreställning om staden Venedigs speciella bestämmelse och unika karaktär. Myten innefattade många sinsemellan intimt relaterade element: Venedigs odödliga väsen; stadens perfekt balanserade blandkonstitution; dess långvariga och heroiska försvar av den republikanska frihet; samhällsklassernas harmoniska samverkan grundad på en rättvist fördelade rättigheter och skyldigheter; stadens upplysta doger, som styrde enligt rättens och rättvisans principer; aristokratins självuppoffrande tillvaratagande av det allmänna bästa.
Civic humanism: Empiremedborgarfred Men den inre rivalitet, som många uppfattade som den livsluft som republiken andades, kunde också gå till överdrift. Öppen maktkamp mellan rivaliserande individer, släkter och korporativa sammanslutningar utgjorde ett ständigt hot mot republikens inre sammanhållning.
Civic humanism: Empirepolitiskt deltagande En del historiker har framhävt medborgarhumanisternas och renässansrepublikanismens förankring i den aristoteliska statsläran och i dess teleologiska människosyn, som gjorde gällande att människan har en natur, ett slags inre bestämmelse, som väntar på att realiseras.
Civic humanism: Empirepolitico I sin ursprungliga antika betydelse var uttrycket "politik" intimt förknippat med den grekiska stadstaten (polis) och med de principer som denna representerade.
Civic humanism: Empirerikedom Under 1300-talet etablerade de florentinska köpmannahusen sig utmed handelslederna som förband norra och centrala Italien med Flandern och nordvästra Europa.
Civic humanism: Empiremaktskifte och rotation Rotation in office: The humanist republic was defined as a self-governing community where the citizens appointed the magistrates from among themselves and for a limited span of time. This alternation in office was consistent with Aristotle's notion of the statesman as a citizen capable of ruling and being ruled as one among equals.
Civic humanism: Empirerepubliken Betydelsen hos termerna "republik" och "republikansk" i modern vardagssvenska kan verka förledande när man försöker närma sig renässansens Florens och renässansrepublikanismen i allmänhet. För att orientera oss i de florentinska medborgarhumanismens begreppsvärld bör vi i stället ta vår utgångspunkt i den ursprungliga betydelsen av det klassiska latinets res publica.
Civic humanism: Empiredygden Virtue (virtus, virtù): Recovering the ancient meaning of virtus as an active, virile and civic capacity, Italian and Florentine republicans claimed that for a freedom-loving, spirited and virtuous people the Republic is the only suitable form of government. Despotic rule, on the other hand, befits corrupt and servile minds.

Medicéerna - furstar bakom republikansk fasad

© 2002 Mikael Hörnqvist
Sidan 12 av 29