Renässansen - mellan medeltid och modernitetRenässansen: Startsida
Mikael Hörnqvist: Renässansen utanför Italien

4. Renässansen utanför Italien
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Frankrikes uppdelning i katoliker och protestanter

 

Leonardo Brunis dedikation av sin översättning av Aristoteles Politiken till Sir outphreyLeonardo Bruni dedicates his translation of Aristotle's Politics to outphrey, Duke of Gloucester (1433)

 

Mack Holt om den franska "för-reformationen"

Mack Holt om den franska kronans förhållande till humanismen och "för-reformationen"

 

Kronolgi över de franska religionskrigen

 

John Calvin

 

Om skillnaderna i trosåskådning mellan katoliker och protestanter

 

 

Protestantisk dikt om massakern i Vassy

Religionskrigen - katoliker och hugenotter 9 24. Erasmus och England

I Frankrike liksom i norra Europa i stort sammanföll renässansen med reformationen och de religionsmotsättningar som följde på denna. Eftersom Frankrike tidigt fick en stor kalvinistiskt inspirerad protestantisk befolkning blev konflikten här särskilt blodig.

De vitt skilda litterära ideal som låg till grund för Plejadens kulturella program och Rabelais författarskap vittnar om mångfalden och rikedomen hos den franska renässanskulturen vid 1500-talets mitt. Men även om Frankrike nu börjat återta det kulturella initiativet, var allting långt ifrån frid och fröjd i landet. Samtidigt som fransmännen på den internationella scenen fortsatte att dra det kortaste strået i kampen mot habsburgarna, växte de religiösa och politiska motsättningarna inom landet. Under seklets första decennier gjorde de franska monarkerna, i synnerhet Frans I och Margareta av Navarra, synbara försök att kringgå den katolska dogmatism som kommit att lägga sig som ett tungt sjok över nationens intellektuella liv. Grundandet av Collége de France, landets första icke-teologiska högre lärosäte, bör ses som ett led i denna strävan. Men Frans hållning var vacklande och inom kort hade han gett vika för påtryckningar från påvligt håll och börjat bekämpa protestantismen i landet. John Calvin (1509-64) som tvingats lämna Frankrike av religiösa skäl år 1533 hade från och med 1541 gjort det schweiziska Genève till sin bas. När reformatorn avled 1564 hade hans anhängare börjat vinna fotfäste i Frankrike och utgöra ett hot mot den katolska hegemonin.

1562 övergick motsättningarna i öppet inbördeskrig sedan ledaren för den katolska liga, Frans av Guise, låtit mörda ett fyrtiotal protestanter i Vassy som han ertappat då de förrättade gudsstjänst i smyg i en lada i strid mot gällande förbud. Under den tid religionskriget varade - från 1562 till 1598 - ökade antalet protestanter (hugenotter) kraftigt framför allt i sydvästra Frankrike, där det religiösa fritänkeriet hade anor tillbaka till medeltiden. Det redan spända läget förvärrades ytterligare till följd av massakern på tusentals hugenotter i Paris under Bartolomeinatten år 1572. Upploppen spred sig snabbt ut på landsorten och medförde att hundratusentals protestanter nu tvingades fly ur landet. Många av dessa tog sin tillflykt till det kalvinistiska Schewiz.


Mordet på Coligny och Bartolomeinatten

Som en annan viktig konsekvens av Bartolomeinatten uppstod nu en omfattande protestantisk pamflettlitteratur, i vilken principerna om civil olydnad och folkets rätt att tillsätta och avsätta sina politiska styrelsemän framfördes. Även om dessa argument inte var helt nya, antog de till följd av den rådande politiska situationen en intensitet och en angelägenhetsgrad som sällan tidigare.
Religionsstriderna avblåstes tillfälligt år 1589 då Henrik II av Navarra, som länge varit ledare för det protestantiska partiet, utnämdes till kung av Frankrike under namnet Henrik IV. Den nye monarken, som var den först i den långa raden av bourboner på den franska tronen, lyckades stilla de upprörda känslorna genom att för det första själv konvertera till katolicismen, för det andra utfärda ediktet i Nantes genom vilket landets protestanter gavs full trosfrihet på obestämd tid.

Erasmus och England

© 2003 Mikael Hörnqvist
Sidan 9 av 29